Søk på nettsiden vår

31 elementer funnet

 • Planlegge / samtale | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Planlegge & samtale med oss Vi besørger en verdig gravferd sammen med deg. Gjennom historien har alle kulturer og religioner hatt ritualer knyttet til store begivenheter i livet. Det gjelder også ved død og begravelse. Ved henvendelse til oss avtaler vi tid for en planleggingssamtale, noe som vi omtaler som konferanse. Denne kan foretas enten på vårt kontor eller hjemme hos deg. Under en slik planleggingssamtale går vi gjennom alt det praktiske rundt en seremoni, valg av seremonisted, type seremoni, salmer og musikk, dødsannonse, blomster og andre ønsker for seremonien. I tillegg fyller vi ut dokumenter som vi melder inn til det offentlige. Vanligvis tar en slik gjennomgang én til to timer. Det kan være godt å på forhånd tenke gjennom hva som skal stå i dødsannonsen, hvilke salmer eller sanger man ønsker, om en solist eller instrumentalist ønskes, hvilke blomster og farger ønskes, valg av kiste hvis dette ikke allerede er avtalt. Forslag rundt dette finner dere også her på nettsiden. Vi i Bjørgvin begravelsesbyrå bistår og veileder med alt som følger gjennom hele denne prosessen. Etter samtalen vil pårørende motta et detaljert oppsett med det som er avtalt og et kostnadsoverslag i henhold til personlige valg som er gjort. Hos oss er det ingen skjulte kostnader — prisen du får oppgitt i konferansen, er den som gjelder. ​ Du kan få mer informasjon, tips og inspirasjon til innhold til seremonien ved å klikke "Tjenester " fra menyen i toppen. Type seremoni Gravsted ved ikke-kirkelig gravferd Human-etisk seremoni Andre religioner / livssyn Kistebegravelse Askespredning Livssynsåpen seremoni Gravsted Kremasjon / bisettelse Kirkelig gravferd Muslimsk gravferd Anonym og navnet minnelund Type seremoni. Selv om etterlatte med gravferdsrett står fritt til å velge gravferds- form og innhold, er det viktig å være klar over at både Den norske kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunn kan ha retningslinjer for sin gravferdsbistand. Samarbeidsrådet for tros- og livssyns- informasjon, som er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, kan bistå med informasjon om hvilke premisser de ulike tros- og livssynssamfunn følger ved gravferdsbistand. Du kan lese mer om Samarbeidetsrådet for tros- og livssynsinformasjon . De fleste sykehus vil også kunne være behjelpelig med kontaktinformasjon til imamer, munker, rabbiner, prester eller forstandere ved tros- og livssynsorganisasjoner. ​ De etterlatte kan også selv stå for seremonien uten medvirkning fra kirke eller tros- og livssynssamfunn, det vil si en borgerlig/privat seremoni. De etterlatte vil da selv være ansvarlig for å arrangere gravferdsseremonien og finne et egnet lokale. Gravferdsbyrå, tros- og livssynssamfunn kan bistå med tips om egnede lokaler på stedet. (1) ​ Det kan også velges gravferd uten seremoni. Dette betyr i praksis at man kun foretar kremasjon med dertil følgende urnenedsettelse, eller at kisten begraves. Kistebegravelse Ved en begravelse blir en seremoni vanligvis avholdt i et seremonirom, i en kirke eller i et kapell. Kisten med avdøde blir båret ut av seremonirommet og ført til gravstedet, der jordpåkastelse og senking av kisten blir gjennomført og man tar endelig avskjed med avdøde ved graven. Dette ble fra gammelt av også kalt kistebegravelse og noen benytter fremdels dette begrepet. ​ Gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller på gravplass anlagt av registrert trossamfunn. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virke dager etter dødsfallet. Gravstedet kan være en festegrav, frigrav eller familiegrav. Utgangspunktet er at alle har krav på en frigrav de første 20 årene, deretter kan man feste (leie) den. Retten til frigrav gjelder kun i den kommunen der avdøde hadde sin bopelsadresse ved dødsfallet. Dødfødte barn har rett til frigrav i kommunen der moren har sin bopel. ​ Mer om gravsted finner du her ​. ​ Det er Gravplassmyndigheten i Bergen som har ansvaret for å forvalte kommunens gravplasser på vegne av fellesskapet. Gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på gravplassen i kommunen. Kommunen vil da kreve dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. Et feste er en avtale mellom kommunen og den som ønsker å feste gravstedet. Festegrav kan leies for 20 år med mulighet til fornyelse av festekontrakten. Festeavgift er leien festeren betaler for gravstedet/gravstedene han eller hun har ansvaret for. Festede graver som blir gjenbrukt og graver som er festet av gjenlevende ektefelle faller utenfor retten til fri kommunal grav de første 20 årene. Festegrav vil være aktuelt når man ikke har rett til frigrav i kommunen der man ønsker gravplass eller man ønsker å beholde gravplassen etter at perioden for frigrav på 20 år er over. Hvis familiegrav benyttes, graveres navnet vanligvis på det eksisterende monumentet. Reglene for familiegrav kan variere noe fra kommune til kommune. For utfyllende opplysninger må man sjekke vedtektene for den aktuelle gravlunden. Ytterligere informasjon om regler for gravlegging finner du i Gravferdsloven , eller ved å kontakte oss. Den som sørger for gravferden må fylle ut skjema med begjæring om gravlegging. Begjæringen sendes til Gravplassmyndigeteh. Benytter man et gravferdsbyrå eller får bistand fra andre tros- eller livssynssamfunn, vil de kunne bistå med utfylling av begjæringen. Kremasjon / bisettelse. En bisettelse blir avholdt når avdøde skal kremeres. Kremasjon betyr at kisten med avdøde brennes i en spesialbygget ovn i et krematorium. Seremonien er stort sett den samme som ved begravelse men her skjer jordpåkastelsen inne i kirken, kapellet eller seremonirommet. Kisten bæres ut til bårebilen og blir kjørt videre til krematoriet. I noen kapell rundt i Norge kan man foreta senking av kisten inne i kapellrommet, og seremonien avsluttes der, inne i kapellet. I Bergen er det kun Møllendal kapell som har denne muligheten i henholdsvis Store kapell og Lille kapell. I etterkant av en bisettelse blir det vanligvis gjennomført en urnenedsettelse. Urnenedsettelsen må være gjennomført senest seks måneder etter dødsfallet. Ved en urnenedsettelse er gjerne de nærmest pårørende til stede. Urnen senkes ned i valgt grav. Det er også mulighet for urnenedsettelse i navnet minnelund, i anonym minnelund eller man kan søke Statsforvalteren om askespredning . ​ Mer om gravsted finner du her . ​ Den som har fylt 15 år kan selv bestemme om han eller hun vil kremeres. En slik erklæring skal være skriftlig, underskrevet og datert. Hvis det ikke finnes noen erklæring, kan man likevel kremere den avdøde, med mindre det er kjent at dette var i strid med den avdødes religiøse overbevisning eller avdødes ønske om form for gravferd. Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter dødsfallet. Gravplassmyndigheten kan forlenge fristen for kremasjon og gravlegging etter kremasjon dersom det foreligger særdeles tungtveiende grunner for det, men 10-dagersfristen overholdes strengt. Gravsted ved ikke-kirkelig gravferd. Noen er bekymret for om, og hvor, de blir gravlagt hvis de ikke er medlem av Den norske kirke. Det er nedfelt i norsk lov at alle borgere skal gravlegges (i kiste eller i urne) på en offentlig gravplass (kirkegården). Ingen skal gravlegges "utenfor kirkegården". Unntaket her er naturligvis askespredning, se neste avsnitt. Det finnes ingen "humanistisk gravplass", men noen gravplasser (kirkegårder) har et felt som ikke er religiøst vigslet, dvs. der de med ikke-kristen trosretning kan gravlegges om de pårørende ønsker det. De pårørende bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på, og har rett til gratis gravlegging i avdødes siste bostedskommune. Vær oppmerksom på at enkelte gravplasser kan være "fulle", for henholdsvis kiste- eller urnegraver. Besøk Gravplassmyndigheten for en liste over gravplasser og minnelunder i Bergen. Askespredning. Fylkesmannen kan etter søknad fra personer som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som sørger for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død, når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Ved askespredning kan man ikke kreve kirkens medvirkning i selve spredningsprosessen, og heller ikke navnetrekk på en eventuell familiegravsten. ​ Askespredning kan skje på havet eller i fjorder med havforbindelse, eller i skog og fjell i rimelig avstand til bebyggelse. Søknad om askespredning sendes til Statsforvalteren i det fylket der asken ønskes spredd. Nøyaktig stedsanvigelse er nødvendig. All asken skal spres på valgt sted, og dette skal bevitnes av to personer. ​ Vi hjelper til med dokumentene som kreves i forbindelse med askespredning. Kirkelig gravferd. Gravferden starter med preludium (inngangsmusikk), salme og noen innledende ord og en bønn. Etter dette fremfører en av de pårørende eller presten minneord. I begge tilfeller vil det være naturlig å kombinere informasjonen om den som er død med fortellinger om hva vedkommende har hatt å si for den han eller henne stod nær. Klikk her for tips og råd om å skrive minneord . Under minneordene er det også anledning til å ha med korte hilsener, opplesning av sløyfebånd eller lystenning. Etter minneordene er det gjerne et musikkinnslag, og dette kan spilles av (cd/streaming). Her er det fint å velge et musikkstykke som avdøde var glad i, eller som de pårørende forbinder med vedkommende. Deretter vil presten lese fra Bibelen, etterfulgt av en ny salme. Så vil presten holde sin liturgiske tale, be en bønn og deretter Fadervår. Her følger salme nummer tre. Ved gravferder og ved sørgehøytider andre steder enn i krematoriet, blir kosten båret ut etter postludiet. Det er vanlig at representanter for den nærmeste familien eller venner av den avdøde bærer kisten. Ved kistegravferd synges det gjerne et salmevers før og et vers etter jordpåkastelse ved graven. Presten vil også be en bønn eller lese fra Bibelen. Her kaster presten jord på kisten tre ganger og sier "Fra jord er du kommet, til jord skal du bli, og av jorden skal du igjen oppstå". Til slutt går de nærmeste gjerne fram og legger ned en rose. Dersom øvrige pårørende har bragt blomster fra seremonien til graven, legges de rundt graven på dette tidspunktet. ​ KIRKELIG SEREMONI FØLGER VANLIGVIS DISSE STEGENE: ​ 1. Klokkeringing. 2. Preludium Egnet instrumentalmusikk eller solosang. 3. Inngangsord (kan sløyfes). 4. Åpningssalme. 5. Minneord. Et kort minneord holdes av presten og/eller av en representant for de pårørende. 6. Presten leser opp sløyfebåndtekstene (kan droppes). 7. Salme eller musikkinnslag. Eventuelt musikkinnslag kan være vokalt eller instrumentalt, eller spilles av fra CD / digitalt. 8. Skriftlesning 9. Salme før talen. 10. Tale, som presten holder. 11. Bønn En bønn som er skrevet med tanke på den situasjon de pårørende og lokalsamfunnet har opplevd i forbindelse med dødsfallet. 12. Jordpåkastelse (ved bisettelse). 13. Senking (bisettelse ved Møllendal kapell). 14. Salme 15. Postludium. Egnet instrumentalmusikk eller solosang. 16. Kisten bæres ut (ved begravelse). ​ ​ Human-etisk gravferd. ​Human-etisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd. ​ Seremonien er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Vi hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Vi bestiller en dyktig gravferdstaler, som er kurset og kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund. Dersom avdøde ikke var medlem av Human-Etisk Forbund, vil gravferdstaleren derfra fakturere for tjenesten. ​ Humanistisk gravferd skal ha en tydelig humanistisk profil. Det er ingen faste innslag eller formelle krav til programmet. Pårørende kan, i samråd med gravferdstaleren, velge dikt og musikk. Andre innslag i seremonien kan f.eks. være minneord, lystenning, klokkeslag, bildevisning og blomsterpålegging. ​ HUMAN-ESTISK SEREMONI FØLGER VANLIGVIS DISSE STEGENE: ​ 1. Klokkeringing (hvis mulig, kan sløyfes) 2. Musikkinnslag 3. Seremonileders tale 4. Kulturelt innslag / musikk 5. Minneord 6. Kulturelt innslag / musikk 7. Avslutningsord / diktopplesning 8. Kulturelt innslag / musikk 9. Klokkeringing (hvis mulig, kan sløyfes) 10. Utgang/utbæring av kisten, evnt. til musikk Livssynsåpen / privat / borgerlig seremoni. I den livssynsåpne seremoni er det pårørende selv som bestemmer innhold og form. ​ Formålet er å samle familie, venner og andre pårørende til å hedre og minnes den som er gått bort, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral. Den kan likevel innbefatte så mye eller så lite religion eller livssyn som pårørende (eller avdøde) måtte ønske. Seremonien er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra, eller endres etter behov. Vi i Bjørgvin Begravelsesbyrå er behjelpelig med råd og veiledning, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker at det gis et mer personlig tilnærming. ​ ​Seremonien er vanligvis enkel, men kan også være mer innholdsrik og kreativ. Den inneholder ofte elementer som gjenspeiler den avdødes liv, personlighet, interesser og livssyn. For å skape et verdig og høytidelig preg, brukes ofte rituelle og symbolske elementer slik som taler, poesi, musikk, blomster, dekorasjoner, klokkeringing og senking eller utbæring av kisten. ​ Stadig oftere har de etterlatte ønske om å hedre den døde med en seremoni på et sted vedkommende var knyttet til, for eksempel hjemme, på hytta, utendørs – i hagen, ved sjøen, på fjellet eller lignende. Vi har vi erfaring, kompetanse og utstyr til å imøtekomme de aller fleste ønsker om alternative seremonier. Som ved øvrige seremonier, kan den døde begraves i kiste eller urne (i en kirkegård) eller det kan søkes Statsforvalteren om askespredning . ​ Vi hos Bjørvin Begravelsesbyrå hjelper deg gjerne med å utforme en privat / livssynsnøytral seremoni. Muslimsk gravferd. En muslim som dør skal begraves så snart som mulig. I muslimske land skjer begravelsen gjerne samme dag som dødsfallet. I Norge går det som regel noen få dager fra dødsfallet til begravelsen. ​ Noen muslimer velger å sende den døde til hjemlandet for å begraves der, og da tar det også tid før den døde kommer i jorden. ​ RUTUALET I EN MUSLIMSK GRAVFERD HAR FIRE HOVEDDELER: ​ 1. Vask av den døde (ghusl) Først gjøres den døde klar til vask, dette er samme renselsesprosess (whudu) som muslimer gjør før bønn da alle kroppsåpningene vaskes. Deretter blir hele kroppen vasket helst tre ganger. 2. Svøping (kafan) Etter at kroppen er vasket, svøpes den døde i hvite lakener som surres rundt kroppen på bestemte måter. I muslimske land brukes ikke kiste, men i Norge legges den døde likevel i kiste fordi det er et krav her. 3. Bønn Bønnen for den døde blir ledet av en imam (muslimsk religiøs leder) og holdes vanligvis i en moske. Det er åpent for alle å komme til bønnen, og det er en muslimsk fellesplikt å delta. Fellesplikten gjelder ikke muslimske kvinner, men de kan delta etter eget ønske. Den døde plasseres helt fremst i moskeen. Bak den døde står imamen, og deretter står rekkene med de som er tilstede. Ikke-muslimer kan være tilstede, men skal ikke delta. Bønner fra Koranen leses alltid opp på arabisk, men resten av bønnen kan foregå på andre språk, som for eksempel urdu dersom avdøde var av pakistansk opprinnelse. ​ 4. Begravelse Alle muslimer blir begravd, de skal ikke kremeres. Kisten/den døde senkes ned i jorda med tau, og de nærmeste mannlige familiemedlemmene kaster deretter på jord. Kvinnene holder seg i bakgrunnen. Muslimer har ikke minnesamvær etter begravelsen, men de som står familien nær, kommer med mat og er ellers behjelpelige i tida etterpå. Helst skal alt dette skje samme dag. ​ HVORDAN SKAL MAN OPPFØRE SEG I EN MUSLIMSK BEGRAVELSE NÅR MAN SELV IKKE ER MUSLIM? ​ Det forventes ikke det samme av ikke-muslimer som av muslimer i begravelsen. Det viktigste er at du er respektfull. Det stilles ingen bestemte krav til klær, bortsett fra at du skal vise respekt og derfor ikke ha på deg de mest iøyenfallende fargene eller hverdagslige klærne. Muslimer vet at mørke klær er tradisjon i Vesten, og at dette viser respekt, derfor kan det være fint å kle seg som du ville gjort i en norsk begravelse. Du kan også gjerne ta med blomster til å legge på kisten/graven, men ikke-muslimer bør unngå å berøre selve kisten. ​ HVA SIER DU TIL DE PÅRØRENDE? Du kan for eksempel gjerne si "Dette var fryktelig leit" og at "Han/hun var et godt menneske", men de forventer ikke noe bestemt, og du kan si det du selv føler for. En muslim vil vanligvis si følgende til en annen muslim: "Vi tilhører Gud, og til Ham skal vi vende tilbake" eller "Dette var veldig leit, måtte Gud ta han/henne inn i paradiset. Måtte Gud gi dere trøst". (2) ​ Andre trossamfunn og livssyn. Hvis det er slik at den avdøde tilhørte en annen religion eller trossamfunn, for eksempel Jødedommen, Hinduismen, Buddhismen, Jehovas vitner osv., kan det være formålstjenlig å ta i bruk eksempelvis synagoge, frikirkelig menighetslokale, Rikets sal etc. til seremonien. I forbindelse med slike seremonier, føres kisten med den døde vanligvis direkte til gravsted eller krematorium etter seremonien. ​ Andre forsamlingslokaler kan godt brukes til gravferdsseremonier dersom praktiske eller livssynsmessige hensyn tilsier det. Auditorier, kultur eller lokale forsamlingshus tilhørende lag/foreninger vil mange ganger være velegnet som nøytrale seremonilokaler. Vi gir gjerne råd om valg av seremonilokaler. Vi hos Bjørgvin Begravelsesbyrå har erfaring og og kunnskap om gravferd ved alle trossamfunn og religioner, og hjelper deg med å besørge en minnerik og verdig gravferd uansett med alle hensyn og ønsker ivaretatt. Kilder: (1) Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Gravsted | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Gravsted Hovedregler. Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til gratis grav her. ​ I Bergen kan man i utgangspunktet velge ny grav på den gravplassen man ønsker. Imidlertid vil ikke alle gravtyper være tilgjengelig på alle gravplasser til enhver tid, av kapasitetsgrunner. ​ Ved gravlegging av urne kan man få en ny grav, eller begrave urnen i en urne- eller kistegrav man har fra før. ​ Urner kan også gravlegges i navnet eller anonym minnelund. ​ Ved gravlegging av kiste, må dette skje i en ny grav, eller i en grav bestilt med dobbel dybde (kun Antveit). Selv om man kan velge hvilken gravplass man ønsker, kan man ikke uten videre velge gravsted innenfor gravplassen. Kommunen tilviser som hovedregel grav på gravplassen. Ved tungtveiende grunner, kan man søke Gravplassmyndigheten om å få benytte en spesifikk grav, eller et spesifikt område. ​ Gravplassene i Biskopshavn og Slettebakken er forbeholdt avdøde som var bosatt i soknet ved dødsfallet. ​ Man kan søke Statsforvalteren om askespredning. I så tilfelle er stedet der asken ble spredd gravstedet. Urnegrav En urnegrav benyttes til urner, når avdøde er kremert (bisatt). Graven er normalt delt i fire like store deler, med plass til fire urner. Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav (gratis) i 20 år, tilsvarende fredningstiden. Hvis graven brukes til nedsettelse av en ny urne innenfor de 20 årene med frigravsperiode, vil frigravsperioden forlenges med 20 år fra den sist nedsatte urnen. Hvis graven jevnlig benyttes til nedsettelse av nye urner med kortere intervall enn 20 år, kan det gå mange år før det må betales festeavgift for graven. Når det er gått 20 år siden siste gravlegging av urne, må ansvarlig for graven ta stilling til om en ønsker å beholde graven eller om den ønskes slettet. Velges det å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av festeavgift, fastsatt av Bergen bystyre etter forslag fra Bergen kirkelige fellesråd. Priser finnes hos Gravplassmyndigheten. Kistegrav Ved tildeling av en ny kistegrav vil den være frigrav i 25 år, tilsvarende fredningstiden. Kistegraven kan ikke benyttes til ny kistegravlegging før etter 25 år. Urner kan imidlertid settes ned i en kistegrav, uavhengig av fredningstiden, da disse gravlegges grunnere enn kisten og dermed ikke bryter gravfreden. Nedsettelse av urne i kistegrav vil forlenge frigravsperioden med 20 år fra urnen nedsettes i graven. Når det er gått 25 år siden gravlegging av kisten, eller 20 år etter nedsettelse av siste urne må ansvarlig for graven ta stilling til om en ønsker å beholde graven eller om den ønskes slettet. Velges det å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av festeavgift, fastsatt av Bergen bystyre. Priser finnes hos Gravplassmyndigheten. Reservert kistegrav ved siden av (dobbel grav) Dette kalles festegravsted, eller dobbel grav. Dette betyr at man reserverer og leier graven ved siden av den som på tidspunktet taes i bruk. Nye festegravsteder tilbys fra desember 2019 på de fleste kistegravfelt i Bergen, med noen unntak. ​ Ved å reservere en slik grav, må man med en gang betale festeavgift for 20 år. Priser finnes hos Gravplassmyndigheten. Kistegrav med dobbel dybde. ​ På Antveit gravplass tilbys kistegraver med dobbel dybde. Første gravlegging skjer på ca. 2,10 m dybde. Første kiste vil ha en overdekking på 20-30 cm når det eventuelt settes ny kiste ned i øverste posisjon. Øverste kiste vil alltid ha minst 80 cm overdekking, tilsvarende en vanlig kistegrav. Fordelen med denne typen dobbel grav, er at det ikke må betales festeavgift for en reservasjon av grav nr.2 ved siden av grav nr.1, slik som ved festegravsted (se over). Minnelund. Minnelund er en park eller et spesifikt område på en gravplass hvor det finnes flere graver, uten at disse individuelt er markert. Det er meningen at en minnelund skal være et tilbud til de som forskjellige årsaker ikke ønsker en vanlig urnegrav med gravminne og bed som skal vedlikeholdes. Det skal være et vakkert og velholdt minnested, uavhengig at hvor ofte de pårørende har anledning til å besøke graven. VED NAVNET MINNELUND finnes det et felles monument, og på denne er det montert en plakett for hver person som er gravlagt på stedet. Graver i navnet minnelund kan festes (fornyes) på lik linje med andre graver på gravplassen. Man må betale for navneplate og andel av monument, samt for beplantning og stell. For priser, se prislisten hos Gravplassmyndigheten . Monumentet er tilrettelagt for pynting med blomsterbuketter og levende lys/gravlykter. Når blomstene er visnet og lysene er utbrent, ryddes det vekk av kommunen, slik at det alltid skal være vakkert og velholdt ved minnesmerket. Varige minnegjenstander, lykter o.l. kan ikke brukes og vil bli fjernet. I Bergen finnes for øyeblikket navnet minnelund ved Møllendal gravplass, Fana kirkegård, Fyllingsdalen gravplass, Nygård kirkegård, Åsane kirkegård, Antveit gravplass. VED ANONYM MINNELUND er de enkelte gravers plassering bare kjent gravplassmyndigheten. Det er er ingen person blant de pårørende som er fester / ansvarlig for graven. Graver i navnet minnelund kan ikke festes (fornyes) etter fredningstidens utløp. Noen slike minnelunder har et monument, men det finnes ingen navneplaketter. Kommunen sørger også her for at området er ryddet og beplantet, vanligvis med enkle rammer. Det er ved anonyme minnelunder ikke lagt til rette for at de pårørende legger ned blomster, lys eller andre dekorasjoner. I Bergen tilbys anonyme minnelunder på Møllendal gravplass, Loddefjord gravplass, Fyllingsdalen gravplass og Åsane kirkegård. Det koster ingenting å bruke anonym minnelund. Kilder: Gravplassmyndigheten i Bergen

 • Huskeliste | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Huskeliste De pårørendes oppgaver. Informere familie, pårørende og venner Ta hånd om husdyr Ta kontakt med oss Bestemme hvem skal stå ansvarlig for gravferden Ta hånd om forsikringer, abonnementer, kontoer på sosiale medier, telefon, fagforening etc. Tømme kjøleskap og kast søppel Vanne blomster Skru ned varmeovner Forebygge innbrudd Hente eiendeler på sykehuset eller institusjon Meddele vaske-/hushjelp, samt hjemmehjelp Levere tilbake hjelpemidler og trygghetsalarm Levere medisiner til apoteket Makulere legitimasjonskort, pass og førerkort Makulere bank- og kredittkort Sende avdødes regninger til banken, slik at disse blir betalt Samle inn reservenøkler Ta hånd om privatbil Endre fester til graver som avdøde har hatt ansvaret for Minnetale til seremonien, utformes sammen med prest eller gravferdstaler Ta hånd om arv/skifte, evnt. i samarbeid med advokat Fremme krav til NAV. Det går ikke automatisk. Aktuelle ytelser kan være: gjenlevendepensjon barnepensjon ytelser til tidligere familiepleiere stønad til gravferd og båretransport Dette gjør vi (i samarbeid med de pårørende). Vi sender melding om dødsfallet til Tingretten, som gir melding Folkeregisteret og NAV. Svøp / syning av avdøde, med eller uten prest tilstede, etter avtale med byrået som tilrettelegger og bestiller tid Valg av seremoni / sted, kirke eller kapell Valg av gravsted Valg av type seremoni: begravelse, bisettelse (kremasjon) eller askespredning Avtale med sykehjem / institusjon / sykehus Avtale med prest eller annen seremonileder Avtale øvrige detaljer rundt seremonien Dødsannonse til ønsket avis Sanghefte / program Blomster til seremonien Minnestund etter seremonien, byrået er behjelpelig og tilrettelegge Gravsted, og formidling av gravstein Byrået er behjelpelig med søknad gravferdsstønad NAV hvis dette er aktuelt, iht. rettningslinjer som foreligger fra NAV. Les mer om dette her .

 • Bjørgvin Begravelsesbyrå | Verdighet og personlig omtanke i over 20 år | Gravferd i Vestland

  Verdighet og personlig omtanke i over 20 år Priseksempel Uten seremoni Den enkleste løsningen. Kun gravlegging, eller kremasjon med urnenedsettelse. Alt er inkludert — du får ingen prisoverraskelser. Tilleggsvalg mulig. Kr 10 900,- Se mer Priseksempel Enkel gravferd Verdig gravferd med seremoni i Møllendal kapell. Alt er inkludert — du får ingen prisoverraskelser. Tilleggsvalg mulig. Kr 27 900,- Se mer Priseksempel Klassisk gravferd Oftest valgt. Tradisjonell gravferd med de mest etterspurte ønskene. Alt er inkludert — du får ingen prisoverraskelser. Tilleggsvalg mulig. Kr 36 900,- Se mer Priseksempel Elegant gravferd Omfattende seremoni med vår spesialdesignede kiste, profesjonell solist, mer blomster etc. Alt er inkludert — du får ingen prisoverraskelser. Tilleggsvalg mulig. Kr 49 900,- Se mer Ring oss nå på 55 20 23 00 for en uforpliktende samtale. Vi har alltid åpent. ​ Klikk her for å ringe Begynn her. Vi hjelper deg videre Begynn her Kister, urner, program, steiner, etc. Produkter Prisliste, stønadsordning, skikk og bruk etc Informasjon Minnesider; Dødsannonser; Bestill blomster Klikk her Kontakt oss nå, via telefon eller e-post Kontakt oss Hva mener vi med «verdighet og personlig omtanke?» Når noen man er glad i eller kjenner går bort, er det kanskje en av de største utfordringene man møter. Menneskene som står i denne tunge tiden er våre klienter. Dette stiller høye krav til oss. Med over 20 års erfaring, vet vi en del om hva de pårørende behøver og ønsker i denne prosessen. Verdighet er et stort begrep. For oss betyr det først og fremst at gravferden gjennomføres med respekt for den avdøde, og i henhold til de pårørendes og den avdødes ønsker. Like fullt må det tas hensyn til den avdødes religion eller livssyn. Alt dette mens vi alltid følger den høyeste faglige og etiske standard. Vi opererer ikke etter samlebåndsprinsippet, tvert i mot. Hver enkelt pårørende blir lyttet til og ivaretatt, hvert spørsmål - lite eller stort - besvart og fulgt opp. Vi følger de pårørende alle steg på veien, med varm og personlig hjelp. Dette setter vi av tid til, fordi vi mener at et begravelsesbyrå ikke bare skal sørge for det rent praktiske rundt en gravferd, men også legge til rette for og være en del av de etterlattes sorgprosesser. Derfor er vårt motto «Verdighet og personlig omtanke». Ingen prisoverraskelser. Hos oss får du ingen prisoverraskelser. Vi opererer etter fastpriser. Etter at vi har hatt et møte av avklart dine ønsker og behov, vil du få et skriftlig prisoppsett av oss. Dette er en samme prisen som kommer på fakturaen — vi har ingen skjulte kostnader. Dette kaller vi å være gjennomsiktige når det gjelder pris. ​ Dersom du imidlertid bestiller ekstratjenester som innebærer kostnad etter vårt møte, f.eks. mer blomster eller solist i seremoni, vil dette bli opplyst om og fakturert. ​ Vi tar heller ingen snarveier for å senke våre egne kostnader. For eksempel er våre kister i heltre furu — i motsetning til i sponplater. ​ Du finner vår komplette prisliste her . Kontakt oss nå 55 20 23 00 post@bjorgvin-b.no Nattlandsveien 8 — 5093 Bergen Kart Ingen prisoverraskelser. Faste, forståelige priser. Gratis parkering utenfor kontoret. Inngang B. ​ Vi er åpne hele døgnet, og du kontakter oss helt uforpliktende og kostnadsfritt.

 • Prisliste | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Prisliste Hos oss får du ingen prisoverraskelser. Vi er gjennomsiktige når det gjelder pris. Den prisen du/dere får oppgitt etter planlegginssamtale (konferanse) med oss, er den samme som kommer på regningen. Dersom det imidlertid bestilles tjenester etter konferansen som medfører kostnad, vil dette bli opplyst om og fakturert. Prisoversikt for gravferd i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester jf §16 Prisene gjelder innen Bergen kommune 2022. Hertil kommer eventuelle kommunale avgifter, utgifter minnesamvær, solistinnslag, mer blomster, gravstein og andre valg utover det som er oppgitt. Totalprisen blir oppgitt under konferansen med oss. Byråets honorarer omfatter konferanse på vårt kontor eller i hjemmet i arbeidstid, ettermiddag og kveldstid, hverdag eller helligdag. Det inkluderer også søknad ved offentlig stønad, informasjon om dødsattest, behandling til tingrett/arv mm. Omkostninger er belagt med moms eller fritatt ifølge forskriften. For informasjon om gravferdsstønad, klikk her . Prisliste 2022

 • Takkekort | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Takkekort En meningsfull gest — også i vår digitale tid. I tidligere tider takket de pårørende skriflig for all deltakelse — brev, blomster, hilsener og kort. Det vanlige og korrekte var at man sendte trykte takkekort, enten med svart sørgerand eller et helt hvitt kort. Takken var ventet komme så snart som mulig etter begravelsen. Dette er en fin tradisjon, som har like god mening i dag. Det er lite som kan måle seg med et fysisk brev eller kort, som noen har tatt seg bryet med å skaffe til veie og sende. I dag er det mange som dropper takkekort, men i stedet rykker en takkeannonse inn i avisen. På en eller annen måte bør man uansett takke dem som har vist deltakelse, har sendt hilsener eller blomster. Det blir opp til hver enkelt om man velger å gjøre det på den tradisjonelle måten, eller ta i bruk dagens teknologi. Eksempel på et enkelt takkekort.

 • Personvern | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Personvern og informasjonskapsler. ▶︎ Sikkerhet og beskyttelse av våre besøkendes data er av høyeste viktighet for oss. Dine data blir lagret bak en sikker brannmur. ▶︎ Nettsideplattformen vi bruker er ISO 27001 og ISO 27018-sertifisert. ▶︎ HTTPS (se nettadressen vår) sørger for å kryptere informasjonen som sendes mellom din nettleser og vår nettserver. Dette beskytter deg og oss fra blant annet hackere, som ellers ville kunnet stjele informasjonen som sendes mellom nettsiden vår og deg. ​ Vi mottar, samler og lagrer all informasjon som du legger inn på vår eller gir oss på annen måte. I tillegg lagrer vi din Internet Protocol (IP) adresse på datamaskinen du bruker til å besøke nettsiden, samt informasjonskapsler (cookies). Vi kan også bruke programvare til å måle og samle informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår. Dette for eksempel responstid på sider, tidsbruk på sider, interaksjon på sider og på hvilket vis det navigeres vekk fra sider. Dette gjør vi for å: 1) Tilby og gjennomføre tjenestene vi tilbyr 2) Tilby kunder kundeservice 3) Å sørge for at nettsidene er sikre å bruke 4) Å overvåke og analysere ytelse, drift og effektivitet på nettplattformen 5) Kunne kontakte kunder og besøkende med generelle eller kundespesifikke henvendelser. 6) Lage statistikk og annen ikke-personlig informasjon som vi eller våre samarbeidspartnere kan bruke for å tilby og forbedre våre respektive tjenester Vi kan måtte kontakte deg for å informere om forhold angående ditt kundeforhold, for å løse problemer, for å kreve inn betaling, for å gi informasjon om tjenester eller vår forretning generelt, eller av annen grunn fordi våre avtalevilkår, gjeldende lover, forordninger eller annen avtale vi har med deg skulle tilsi det. Av overnevnte grunner kan vi kontakte deg via e-post, telefon, SMS eller brevpost. Kontakter du oss via sosiale medier vil vi svare deg via samme kanal. Du kan når som helst be om innsyn, endring og/eller sletting av alle dine personlige data lagret hos oss ved å sende en e-post til: post@bjorgvin-b.no Vi forbeholder oss retten til å endre våre avtalevilkår uten forvarsel. Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling av personopplysninger i strid med reglene. Når du besøker nettsiden vår, bruker vi informasjonskapsler (cookies) som lagres midlertidig eller permanent på din enhet. ​ ​ Navn ForceFlashSite Varihet Brukerøkt Hensikt Visningsinsrukser til vår server, avhengig om du bruker mobil, nettbrett eller datamaskin Navn hs Varihet Brukerøkt Hensikt Sikkerhet Navn smSession Varihet To tager eller to uker Hensikt Identifiserer innloggede medlemmer Navn XSRF-TOEKN Varihet Brukerøkt Hensikt Sikkerhet Navn svSession Varihet To år Hensikt Identifiserer unike bruker og følger brukernes økter ​ ​ ​ Navn SSR-catching Varihet Brukerøkt Hensikt Indikerer rendring ​ Navn TS* Varihet Brukerøkt Hensikt Sikkerhet ​ Navn TS01******* Varihet Brukerøkt Navn Sikkerhet Navn TSxxxxxxxx (x blir byttet ut med et tilfeldig nummer eller en tilfeldig bokstav) Varihet Brukerøkt Hensikt Sikkerhet Navn TSxxxxxxxx_d (x blir byttet ut med et tilfeldig nummer eller en tilfeldig bokstav) Varihet Brukerøkt Hensikt Sikkerhet

 • Kister | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Kister Den siste reise — i tradisjon fra vikingskipene. Vår fabrikant — SIBI — ligger på Os utenfor Bergen, og ble startet i 1933. Kistene de leverer har båtform, som innebærer at kistene er bredere øverst enn nederst. Denne formen er en eldgammel norsk tradisjon som kan føres over 1400 år tilbake i tid. I vikingtiden ble store ledere og krigere gjerne gravlagt i skipene sine, slik som i Oseberg- og Gokstadskipet. Forestillingen var at skipet skulle frakte den døde trygt over til dødsriket. Det er noe vakkert og tidløst over denne forestillingen – og over den norske kistetradisjonen. Vi leverer også ekstra lange/brede kister samt små kister. Malingen er vannbasert, og alle materialer er nedbrytbare. Alle kister er i heltre furu, bortsett fra "Massiv eik" som er i heltre eik. ​ Bjørgvin-kisten I samarbeid med fabrikken på Os har vi fått designet og laget en eksklusiv kiste som kun er tilgjengelig fra vårt byrå. Meget elegant, med dype profileringer, samt dekor på lokk og langs siden med treskjæringer. Beste materialvalg og finish. Forseggjort inventar med blant annet polstret innvendig lokk. Furu heltre. Skruer og håndtak er i forniklet messing (sølvfarge). ​ Kr 15 900 Bjørgvin-kisten Kr 15 900 Vår spesialdesignede modell som kun er tilgjengelig hos oss. Meget elegant, med dype profileringer og dekor på lokk og langs siden med treskjæringer. Beste materialvalg og finish. Polstret innvendig lokk. Furu heltre. Skruer og håndtak i forniklet messing. Massiv eik Kr 29 000 Kisten er i massiv eik, og har dype utskårne profileringer. Overflaten er oljet, det fremhever strukturen i eiken. Kontinental rustikk Kr 21 550 En særdeles forseggjort kiste. Kontinentalinspirert modell med svært høy materialkvalitet og utførelse i alle detaljer, med steindekor i lokket. Kontinental elfenben Kr 18 740 En særdeles forseggjort kiste. Kontinentalinspirert modell med svært høy materialkvalitet og utførelse i alle detaljer, med steindekor i lokket. Eikebeiset mørk Kr 14 245 Furukiste beiset med mørk eikefinish, med utskjæringer i ypperste matrialvalg og finish. Polstret innvendig lokk. Eikebeiset lys Kr 12 972 Furukiste beiset med lys eikefinish, med utskjæringer i ypperste matrialvalg og finish. Polstret innvendig lokk. Mahoganybeiset mørk Kr 15 315 Furukiste beiset med mørk mahogni, deretter klarlakkert. Dekorert med tskjæringer. Ypperste materialvalg og finish. Polstret innvendig lokk. Mahoganybeiset lys Kr 12 660 Furukiste beiset med lys mahogni, deretter klarlakkert. Dekorert med tskjæringer. Ypperste materialvalg og finish. Polstret innvendig lokk. Perle hvit kr Kr 12 950 Meget forseggjort og elegant utformet hvitmalt furukiste med perlebord og utskårne profiler. Fåes også i hvitlasert utførelsen. Perle blå Kr 15 060 Blåmalt furukiste med perlebord og profiler. Denne modellen har svært høy materialstandard og utførelse. Perle rød Kr 13 630 Blåmalt furukiste med perlebord og profiler. Denne modellen har svært høy materialstandard og utførelse. Ornamentert Kr 12 750 Hvitmalt furukiste med delikat utskåret dekor, polstret innvendig lokk og trehåndtak. Svært elegant utført innvendig og utvendig. Klassisk hvit Kr 9 950 Elegant hvitmalt furukiste, en tidløs og tradisjonell modell. Klassisk hvit messing Kr 11 150 Elegant hvitmalt furukiste, en tidløs og tradisjonell modell. Ornamenterte messinghåndtak. Klassisk sort messing Kr 12 975 Elegant og klassisk modell i furu heltre som er sortlakkert. En tidløs og tradisjonell modell. Messinghåndtak- og skruer. Eikefoliert Kr 8 450 Furukiste som er eikefoliert, utformingen er lik "klassisk". Enkel Kr 7 315 Enkel kiste i furu. Også tilgjengelig som hvitmalt, til samme pris. Muslimsk Kr 8 857 Hvitmalt furukiste med trehåndtak, samt grønt Hilal-symbol på lokket.

 • Produkter | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Tjenester & innhold i seremoni Uansett hva slags gravferd og seremoni du/dere ønsker, er det noen faste elementer som vanligvis er med. Musikk, blomster, en kiste, et program ... ​ Her får du vite mer om disse tjenestene, og kanskje tips til hvordan du/dere kan tilpasse seremoniens innhold etter de ønsker og behov som måtte finnes. Blomster Urner Kister Musikkforslag Gravsteiner Programmer

 • Sløyfetekst | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Forslag til sløyfetekst En siste hilsen. Å skrive en slik sørgebåndhilsen volder ofte hodebry fordi de fleste av oss blir opprådd for ord ved en slik leilighet. Da kan man rolig bruke de faste uttrykkene som tilsynelatende er fraser, men som i virkeligheten har god mening i en situasjon hvor det er nesten umulig å finne originale og personlige uttrykk for det man føler. Her finner du eksempler på hilsener som er ofte brukt, men lite står i veien for at du/dere skriver en egen hilsen. Alltid elsket, aldri glemt Alltid i våre hjerter Alltid kjærlig god og snill, aldri vi deg glemme vil Alt av nåde Bare gode minner Blomster til deg, kjære bestefar Blomster til deg, kjære bestemor Din kjærlige godhet vil aldri bli glemt, innerst i hjertet har vi deg gjemt. Ditt minne vil alltid leve blant oss Du glemmes ei Du var så ønsket, lille venn Du vil alltid minnes i kjærlighet Du vil alltid være hos oss Du vil alltid være i våre hjerter Elsker deg høyere enn himmelen Elsket og savnet En kjærlig hilsen En siste hilsen En stor takk for varme og omsorg Englebarnet vårt Et kjærlig farvel Et siste farvel Farvel Farvel, snille bestefar Farvel, snille bestemor For alltid gjemt i våre hjerter Fra ditt liv så lett vi finner, gode rike og vakre minner Fra livet til døden er veien så kort, vi kan ikke fatte at du er gått bort Fred Fred i Jesu navn Fred med ditt minne Fred over minnet Glad i deg, bestefar Glad i deg, bestemor Guds fred Ha det, bestefar Ha det, bestemor Han/hun var så kjær og så tung å miste, vi føler med dere Hvil i fred Hvil i fred, kjære bestefar Hvil i fred, kjære bestemor Hvil i fred, kjære mamma Hvil i fred, kjære pappa Hvil i fred, lille venn Høyt elsket, dypt savnet I evig takknemlighet I takknemlighet I takknemlighet for omsorg og kjærlighet I vårt hjerte lever du evig til vi møtes igjen Ingen ord kan beskrive savnet og kjærligheten Innerst i hjertet, der har vi deg gjemt Kjært er ditt minne Kjært er minnet La gode minner bære sorgen Lille venn, vi vil aldri glemme deg Mange gode minner Med kjærlighet Med kjærlighet og takk Med kjærlighet og takk for alt du var for oss Minnene lever Minnene lindrer når savnet er stort Minnes i kjærlighet På gjensyn Savnet er stort Selv om vi aldri ble kjent, er du i våre hjerter gjemt Selv små føtter som aldri rakk å gå, setter dypere spor enn noen kan forstå Ser du stjernene liten… Små føtter setter dype spor Små føtter, setter dype spor. Alltid med oss. So ro lille venn, kanskje møtes vi igjen So ro, lille venn Sov godt, gutten vår. Du vil alltid være elsket. Sov godt, jenta vår. Du vil alltid være elsket. Sov godt, lille venn Sov godt, mamma og pappa elsker deg Takk Takk for all din kjærlighet og omsorg Takk for all glede Takk for all godhet Takk for all kjærlighet Takk for alle fine opplevelser sammen Takk for alle fine opplevelser sammen Takk for alle gode minner Takk for alle gode stunder, bestefar Takk for alle gode stunder, bestemor Takk for alle gode år Takk for alle livets gleder Takk for alt Takk for alt du gav Takk for alt du gjorde for oss Takk for alt du var for meg, mamma Takk for alt du var for meg, pappa Takk for alt du var for oss Takk for alt du var, takk for alt du ga Takk for at du alltid var der Takk for den du var for oss Takk for din omsorg Takk for din uendelige kjærlighet til oss Takk for ditt smil og ditt gode humør Takk for et alltid åpent fang Takk for fine stunder Takk for god innsats Takk for gode minner Takk for gode stunder Takk for gode stunder og kjære minner Takk for godt samarbeid Takk for godt vennskap Takk for kjærlighet og omsorg Takk for kjærlighet, godhet og varme Takk for lek, klemmer og kos Takk for minner, takk for håp Takk for tiden vi fikk Takk for tiden vi fikk sammen med deg Takk for varme og smil du gav oss Takk og farvel Uforglemmelig Velsignet være ditt minne Verdens beste bestefar Verdens beste bestemor Vi møtes igjen Vi savner deg Vi sørger sammen med dere og tenker masse på deg og dine Vi tenker på dere og er her om dere skulle trenge oss Vi tenker på dere. Varme hilsener fra … Vi unner deg hvile, men savner deg sårt Vi var så glad i deg, og savner deg Vår dypeste medfølelse i sorgen og savnet Vår inderligste deltagelse i sorgen Vår kjærlighet kan aldri dø Vår kjærlighet lever videre Vår takknemlighet vil alltid vare ved Våre tanker er hos dere i denne sorgtunge tiden Våre varmeste tanker i denne tunge tiden

 • Kister | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Kister Det siste hvilested, i gammel tradisjon. Kistene vi leverer har båtform, som innebærer at kistene er bredere øverst enn nederst. Denne formen er en eldgammel norsk tradisjon som kan føres over 1400 år tilbake i tid. I vikingtiden ble store ledere og krigere gjerne gravlagt i båtene sine, slik som i Oseberg- og Gokstadskipet. Forestillingen var at båten skulle frakte den døde trygt over til dødsriket. Det er noe vakkert og tidløst over denne forestillingen – og over den norske kistetradisjonen. Det er benyttet vannbasert maling, og alle materialer er nedbrytbare. Alle kister er i heltre furu. Innredningen i alle kister er laget av våre pute- og teppesett er i ren, mønstret viskose. Lokket er polstret i silke, og kan leveres i alle farger og utførelser. Spør oss om øvrige farger eller spesielle ønsker. Silkefôr Silkefôr Alle farger er tilgjengelige Silkefôr 1/3 Elegante kister. Tradisjonelle kister. Enkle kister. Andre kister

 • Informasjon/priser | Bjørgvin Begravelsesbyrå

  Informasjon og priser Midt oppe i alle de følelser man kjenner på når man mister noen, er det det dessverre noen håndgripelige fakta man må forholde seg til. ​ Her har vi samlet mye informasjon som vi av erfaring vet at de etterlatte ofte spør om. Lurer du på noe, er du mer enn velkommen til å ringe oss eller sende oss en e-post. ​ ​ ​ Informasjon og priser. Hos oss får du ingen prisoverraskelser. Etter å ha konferert med deg om ønsker og behov, får du en pris av oss. Dette er den samme prisen som kommer på regningen. Det kan være en trygghet i en allerede vanskelig tid. Priseksempler Prisliste Skikk og bruk Gravferdsstønad fra NAV Planlegge — samtale Kister, blomster etc. Dødsfall — hva gjør jeg nå? Sorg Kommende gravferder