top of page

Stønadsordninger

Stønadsordninger i forbindelse med dødsfall.

Du kan ha rett til en eller flere av disse ytelsene.

  • Behovsprøvd gravferdsstønad og stønad til båretransport

  • Pensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle, partner
    eller samboer

  • Pensjon til gjenlevende skilt ektefelle, partner eller samboer

  • Stønad til barnetilsyn, utvidet barnetrygd, utdanningsstønad, tilskudd til flytting for å komme i arbeid

  • Barnepensjon

  • Pensjon eller overgangsstønad til tidligere familiepleier

Du kan kontakte NAV dersom du trenger råd eller opplysninger om hvilke ytelser du har rett til.

Gravferdsstønad.

Når et medlem i folketrygden dør, ytes det behovsprøvd gravferds- stønad som skal gå til å dekke faktiske, nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden dekker ikke utgifter til privat minnesamvær etter gravferdsseremonien. Dersom avdøde var over 18 år, blir stønaden avkortet mot formue, tjenestepensjon som blir utbetalt til måneden etter dødsfallet, forsikringsbeløp, støtte fra fagforening og liknende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Gravferds- stønad gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. Vi vil kunne hjelpe deg med søknad om gravferdsstønad og båretransport.

I 2024 kan det gis maksimalt kr 28 677,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Om avdøde var ugift blir stønaden redusert med formue, tjenestepensjon, forsikringsbeløp eller lignende som utbetales måneden etter dødsfallet. Om avdøde var gift reduseres stønaden med summen av ektefellens finansformue og forsikringsbeløp utbetalt som følge av dødsfallet etter et fribeløp tilsvarende full gravferdsstønad er trukket fra.

Har avdøde vært medlem i en fagorganisasjon, kan det være lurt å kontakte denne. De fleste fagorganisasjoner har en ordning med gravferdsstønad for sine medlemmer. For å få beløpet utbetalt, må man vanligvis levere skifte- eller uskifteattest. Vær oppmerksom på at det i enkelte organisasjoner er en foreldesfrist på tre måneder for å kreve gravferdsesstønad. Vi kan hjelpe deg med denne søknaden. 

Stønad til båretransport. 

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport ut over egenandel på kr 2 867 dekket. Det ytes bare stønad til transport til nærmeste naturlige gravplass ved den avdødes bosted, inkludert transport i forbindelse med kremasjon. Egenandelen ved stønad til båretransport må betales selv om avdøde var under 18 år. 

NAV — sosiale tjenester. 

I den første tiden etter dødsfallet vil utgiftene være omtrent de samme for gjenlevende ektefelle som før, og det tar gjerne tid før utbetalingene kommer fra for eksempel folketrygden og forsikrings- selskapene. En etterlatt ektefelle som av forskjellige årsaker ikke klarer å betale sine utgifter, og som forøvrig fyller vilkårene etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kan søke om stønad. Ditt lokale NAV-kontor kan hjelpe deg med opplysninger, råd og veiledning om hvordan du skal gå frem. Hjelpen kan fås som bidrag eller i unntakstilfeller som lån. Skjemaet for søknad om de ulike støtteordningene sendes ikke ut automatisk, du må selv kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Mer informasjon finner du hos NAV ved i klikke her

samt hos Lovdata under "Lov om folketrygd" ved på klikke her.

bottom of page